Arno Brandt SB 17,5" MW

16056256167712293420680836725310
16056256167712293420680836725310160562563599169824203205788656216056256253064582233773474062087