Laatste aanpassing: 21 oktober 2017

Downloadbare versie: Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1.  Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 2.  Aanbiedingen
Artikel 3.  Overeenkomst
Artikel 4.  Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 5.  Zichttermijn
Artikel 6.  Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
Artikel 7.  Wijzigingen en meerwerk
Artikel 8.  Reparatie- en/of maatwerk werkzaamheden
Artikel 9.  Prijzen en tarieven
Artikel 10. Reclames transportproblemen
Artikel 11. Reclames foutieve leveringen
Artikel 12. Klachten/reclames met betrekking tot dienstverlening
Artikel 13. Betaling (niet particuliere klant)
Artikel 14. Betaling (particuliere klant)
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 16. Levertijd
Artikel 17. Levering
Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 19. Transport
Artikel 20. Overmacht
Artikel 21. Garantie
Artikel 22. Aansprakelijkheid
Artikel 23. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 24. Ontbinding/beëindiging
Artikel 25. Geheimhouding
Artikel 26. Overig
Artikel 27. Algemeen
Artikel 28. Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. De algemene voorwaarden van Wellsaddle Zadelmakerij, hierna te noemen “Wellsaddle”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wellsaddle en op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, tussen Wellsaddle en de klant alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. 
2. Indien Wellsaddle niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Wellsaddle het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Wellsaddle en klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van ongeldige bepalingen overeen te komen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk behouden blijven.
4. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de klant van toepassing verklaart, bindt Wellsaddle niet, tenzij deze schriftelijk door Wellsaddle zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Wellsaddle een mededeling van de klant dat deze de voorwaarden van Wellsaddle niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle door Wellsaddle gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens. De klant verstrekt Wellsaddle tijdig alle documenten, informatie en overige benodigdheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
2. De door Wellsaddle gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes  zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Wellsaddle is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen in genoemde heffingen van overheidswege alsmede BTW mogen overeenkomstig artikel 52 van de Wet Omzetbelasting 1968 door Wellsaddle aan de klant verrekend worden. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wellsaddle daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wellsaddle anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wellsaddle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Door Wellsaddle verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. Wellsaddle behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, behoudt Wellsaddle zich het recht voor om een geplaatste order welke een, volgens de definitie van Wellsaddle, exclusief zakelijk bedoeld goed bevat te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst


1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Wellsaddle en de klant een opdracht schriftelijk hebben bevestigd of nadat Wellsaddle met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk via aangetekende post bezwaar maakt.
2. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de door Wellsaddle verzonden factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld protesteert.
3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Wellsaddle slechts voor zover zij door Wellsaddle schriftelijk zijn bevestigd.
4. Wellsaddle is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste  uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. Wellsaddle zal de klant hiervan terstond op de hoogte stellen.  De kosten hiervan zullen aan de klant worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. Een opdracht tot het verrichten en/of leveren van goederen, diensten en/of werkzaamheden tussen Wellsaddle en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant Wellsaddle dus schriftelijk via aangetekende post in gebreke te stellen.

Artikel 5. Zichttermijn

1. Voor de klant, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de levering van een nieuw product tevens een zichttermijn van zeven (7) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn.
3. Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, verzegelde producten, producten die in gebruik genomen zijn, goederen die volgens specificaties van de consument en/of voor een dier vervaardigd zijn, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben en afhaalorders.
4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk daadwerkelijk inroepen.
5. Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellsaddle.
6. Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen en na aftrek van eventuele openstaande vorderingen door Wellsaddle worden terugbetaald.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1.    Wellsaddle voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2.    Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Wellsaddle het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Wellsaddle zal dit in overleg met de klant doen. Wellsaddle verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3.    Wellsaddle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de klant is aangegaan.
4.    Wellsaddle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wellsaddle is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wellsaddle kenbaar behoorde te zijn.
5.    Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Wellsaddle de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.    Indien door Wellsaddle of door de klant ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

1.    Indien door toedoen van de klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Wellsaddle in overleg met de klant de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal Wellsaddle gerechtigd zijn om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de klant in rekening te brengen. De klant aanvaardt tevens dat meerwerk kan leiden tot een langere (op)levertermijn.
2.    In afwijking van lid 1 zal Wellsaddle geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Wellsaddle kunnen worden toegerekend.
3.    Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Wellsaddle zich het recht voor om de klant de door Wellsaddle reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4.    Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Wellsaddle schriftelijk aan de klant worden medegedeeld. De klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de klant schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Wellsaddle.

Artikel 8. Reparatie- en/of maatwerk werkzaamheden

1.    Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van de klant. Wellsaddle is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van de klant die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
2.    Wellsaddle verstrekt op alle reparaties 3 maanden garantie.
3.   In geval van reparatie- of maatwerkzaamheden heeft Wellsaddle een retentierecht op de eigendommen van de klant totdat de kosten van reparatie- en maatwerk-werkzaamheden, inclusief eventuele bijkomende kosten, volledig zijn voldaan.
4.    Indien de klant binnen één jaar na voltooiing van de gerepareerde zaken deze niet ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de gerepareerde zaak eigendom van Wellsaddle en doet de klant afstand van elke vorm van eigendom. De klant zal uiterlijk binnen 6 maanden na het voltooien van de reparatiewerkzaamheden door Wellsaddle per aangetekende brief worden verzocht de zaken tegen betaling van gemaakte kosten op te halen in Wellsaddle’s werkplaats. Indien Wellsaddle het eigendom verwerft van de gerepareerde zaken heeft de klant geen recht op vergoeding van geleden schade of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 9. Prijzen en tarieven

1.    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en tarieven in euro’s en inclusief BTW.
2.    De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Wellsaddle gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.    In geval van het verrichten van diensten of werkzaamheden zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten in het (uur)tarief inbegrepen. Voorrijdkosten en advieskosten worden gefactureerd conform de meest recente prijslijst gepubliceerd op de website www.wellsaddle.nl. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag facturering plaatsvindt na overleg met de klant.
4.    Een orderbevestiging en/of autorisatiebevestiging verzonden per e-mail is vrijblijvend en geldt niet als offerte. In dit stadium is de aanbieding gebaseerd op de prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. welke golden op de datum van orderplaatsing. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Wellsaddle gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een prijsverhoging van meer dan 10% geeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.    Wellsaddle heeft het recht om -met voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar haar prijzen en tarieven, waaronder prijzen en tarieven die zijn opgenomen in een offerte, te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan. Indien de klant niet tijdig de overeenkomst schriftelijk ontbindt verbindt hij zich aan de nieuwe prijzen en tarieven.
6.    Ingeval van tijdelijke promoties en/of acties geldt dat Wellsaddle alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Wellsaddle in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad strekt. In het geval het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden, kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

Artikel 10. Reclames transportproblemen

1.    Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
2.    De klant is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en direct gemeld te worden bij Wellsaddle. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van drie (3) werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van pakbon-, cmr- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
3.    Na aftekening voor ontvangst wordt de klant geacht de zending te hebben goedgekeurd.
4.   Indien en voor zover de reclame door Wellsaddle gegrond wordt bevonden zal Wellsaddle, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
5.    Het reclameren ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Wellsaddle.

Artikel 11. Reclames foutieve leveringen

1.    Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die pas na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
2.    De klant is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Wellsaddle te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van drie (3) werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van pakbon-, cmr- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
3.    Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
4.    Indien de klant de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de klant geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
5.    Indien en voor zover de reclame door Wellsaddle gegrond wordt bevonden zal Wellsaddle, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.    Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellsaddle en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke de klant op eerste verzoek worden toegezonden.
7.    Artikelen dienen ten alle tijde onbeschadigd, schoon en met de eventuele kaartjes er nog aan, in de originele verpakking terug gestuurd te worden. Indien de artikelen niet schoon retour komen, is Wellsaddle gerechtigd aan de klant schoonmaakkosten in rekening te brengen.
8.    Beschadigde artikelen, artikelen met gebruikssporen, of artikelen zonder de originele kaartjes en/of verpakking, worden niet retour genomen.
9.    Niet gefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten neemt Wellsaddle niet in ontvangst. Artikelen speciaal voor u gemaakt, geborduurd, bedrukt of op andere wijze gepersonaliseerd kunnen niet worden geretourneerd.
10.    Het reclameren ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Wellsaddle.

Artikel 12. Klachten/reclames met betrekking tot dienstverlening

1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk via aangetekende post te worden gemeld aan Wellsaddle. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wellsaddle in staat is adequaat te reageren.
2.    Indien een klacht gegrond is, zal Wellsaddle de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds onmogelijk is en/of voor Wellsaddle aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wellsaddle schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.   Indien de klant derden genoemde klachten tracht te laten oplossen, vervalt voor Wellsaddle elke verplichting tot verrichten van werkzaamheden inzake deze klachten.
4.   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wellsaddle slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 22.

Artikel 13. Betaling (niet particuliere klant)

1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door contante betaling bij aflevering, storting of overmaking op een door Wellsaddle aangewezen bank- of girorekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Wellsaddle vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
2.    Wellsaddle is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van twee (2) % in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum.
3.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
4.    Al hetgeen de klant betaalt, strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de (invorderings)kosten en tot slot tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
5.    Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en heeft Wellsaddle, onverminderd zijn overige toekomende rechten, het recht, te zijner keuze aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag één procent (1%) rente op maandbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van de aan Wellsaddle verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 250,- excl. BTW per gebeurtenis.
6.    Indien de klant door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen, een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 25,- excl. BTW ingeval van een aanmaning of een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 5 bedongen rente in rekening gebracht.
7.    Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Wellsaddle het recht om de verschuldigde bedragen eenmalig af te schrijven van de bij Wellsaddle bekende bank- of girorekening van de klant. De klant geeft hiervoor impliciet een eenmalige machtiging aan Wellsaddle.
8.    Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Wellsaddle de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Wellsaddle op de klant onmiddellijk opeisbaar.
9.    Wellsaddle kan met betrekking tot de klant een risicoanalyse (doen) uitvoeren. Op basis van deze analyse kan acceptatie van de kredietaanvraag worden geweigerd of kan Wellsaddle zekerheid verlangen. Wellsaddle is geheel vrij in haar beoordeling en is niet gehouden deze beoordeling inhoudelijk te beargumenteren.
10.    Wellsaddle is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de overeenkomst van de klant een borgstelling, een bankgarantie, een storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling te verlangen tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de klant jegens Wellsaddle. Een zekerheidsstelling kan onder andere worden verlangd naar aanleiding van het onderzoek of op basis van betalingservaringen uit het verleden. In verband met de zekerheidsstelling is Wellsaddle geen rente of kosten verschuldigd. Bij gebreke van de zekerheidsstelling mag Wellsaddle de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 14. Betaling (particuliere klant)

1.    Betaling geschiedt middels vooruitbetaling of contant of via pinbetaling bij aflevering.
2.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
3.    Al hetgeen de klant betaalt, strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de (invorderings)kosten en tot slot tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
4.    Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en heeft Wellsaddle, onverminderd zijn overige toekomende rechten, het recht, te zijner keuze aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag één procent (2%) wettelijke rente op maandbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van de aan Wellsaddle verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld; deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag incl. BTW, met een minimum van € 40,00 inclusief BTW.
5.    Indien de klant door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt, worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 30,25 inclusief BTW ingeval van een aanmaning en een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 4 bedongen rente in rekening gebracht.
6.    Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Wellsaddle het recht om de verschuldigde bedragen eenmalig af te schrijven van de bij Wellsaddle bekende bank- of girorekening van de klant. De klant geeft hiervoor impliciet een eenmalige machtiging aan Wellsaddle.
7.    Wellsaddle kan met betrekking tot de klant een risicoanalyse (doen) uitvoeren. Op basis van deze analyse kan acceptatie van de kredietaanvraag worden geweigerd of kan Wellsaddle zekerheid verlangen. Wellsaddle is geheel vrij in haar beoordeling en is niet gehouden deze beoordeling inhoudelijk te beargumenteren.
8.    Wellsaddle is gerechtigd voorafgaand aan of gedurende de overeenkomst van de klant een borgstelling, een bankgarantie, een storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling ter hoogte van 50% van het door de klant totaal verschuldigde bedrag te verlangen tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de klant jegens Wellsaddle. Een zekerheidsstelling kan onder andere worden verlangd naar aanleiding van het onderzoek of op basis van betalingservaringen uit het verleden. In verband met de zekerheidsstelling is Wellsaddle geen rente of kosten verschuldigd. Bij gebreke van de zekerheidsstelling mag Wellsaddle de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle aan de klant geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Wellsaddle tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2.    De klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Wellsaddle, te verkopen, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Wellsaddle heeft voldaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Wellsaddle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
3.    De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Wellsaddle ter inzage te geven.
4.    Ingeval Wellsaddle de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Wellsaddle op schadevergoeding onverlet.
5.    Voor het geval dat Wellsaddle zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Wellsaddle of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wellsaddle zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16. Levertijd

1.    Wellsaddle is voor het kunnen leveren en/of verrichten van zijn goederen, diensten en/of werkzaamheden veelal afhankelijk van leveringen uit het buitenland. Alle door Wellsaddle genoemde (leverings)termijnen worden dan ook uitdrukkelijk bij benadering opgegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Wellsaddle bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de verwachte leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
2.    Overschrijding van de door Wellsaddle opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3.    Indien Wellsaddle door omstandigheden (in het bijzonder uit voorraad raken van bestelde goederen) niet in staat is de bestelde goederen te leveren, behoudt Wellsaddle zich het recht voor om (al dan niet geaccepteerde) orders zonder nadere opgave van redenen te annuleren. Dit geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of compensatie anderszins.
4.    Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Wellsaddle.

Artikel 17. Levering

1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Wellsaddle. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.
2.    Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Wellsaddle de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de klant de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Wellsaddle gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
3.    Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4.    In geval het verrichten van diensten zal de opdracht afgerond en opgeleverd zijn indien de afrekening door de klant is goedgekeurd. De klant dient binnen een termijn van 14 dagen na  factuurdatum hierover te berichten. Indien de klant niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Wellsaddle, totdat deze door de klant zijn betaald.

Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.    Indien Wellsaddle aan de klant bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de klant gehouden het geleverde op schriftelijk verzoek van Wellsaddle binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en op zijn kosten volledig te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2.    Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Wellsaddle het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen. 

Artikel 19. Transport

1.    Wellsaddle bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van de klant.
2.    Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

Artikel 20. Overmacht

1.    Indien Wellsaddle door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Wellsaddle gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Wellsaddle op betaling door de klant voor reeds door Wellsaddle verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Wellsaddle alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.    Wellsaddle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Wellsaddle zijn verplichtingen had moeten nakomen.
3.    Voor zover Wellsaddle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wellsaddle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.
4.    Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Wellsaddle tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Wellsaddle haar verplichtingen jegens de klant in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 21. Garantie

1.    Behoudens hetgeen in lid 6 is bepaald, garandeert Wellsaddle de door haar geleverde goederen tegen materiaal en fabricagefouten overeenkomstig de retourvoorwaarden, welke de klant op eerste verzoek worden toegezonden. De garantie houdt uitsluitend in dat Wellsaddle naar beste vermogen deze fouten zal herstellen of de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Wellsaddle.
2.    Verbruiksartikelen worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Wellsaddle. Gebreken dienen schriftelijk bij Wellsaddle te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
3. De garantie is niet van toepassing op goederen of gedeelten van goederen  welke onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik.
3.    De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Wellsaddle zijn gewijzigd of worden onderhouden.
4.    Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van door Wellsaddle nieuw geleverde of vervaardigde goederen de garantie voor een periode van zes (6) maanden vanaf het tijdstip van levering. Ten aanzien van door Wellsaddle geleverde gebruikte goederen geldt de garantie voor een periode van twee (2) maanden.
5.    Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Wellsaddle, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Wellsaddle niet gehouden, noch is de klant gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
6.    Indien de goederen door Wellsaddle van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Wellsaddle zal de klant op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
7.    Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Wellsaddle in rekening worden gebracht.
8.    Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de klant verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Wellsaddle nader op te geven adres.
9.    Indien de klant in het kader van de garantie recht heeft op garantie doch de reparatie weigert, komt dit voor rekening en risico van de klant en belet dit de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Wellsaddle te voldoen.
10.    Indien de betrokken goederen zich onder Wellsaddle of onder verantwoordelijkheid van Wellsaddle bij derden bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de klant opgeslagen. De klant is gehouden om alle door Wellsaddle noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan Wellsaddle te voldoen.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

1.    Wellsaddle is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Wellsaddle. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.    Wellsaddle is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de klant of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Wellsaddle toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Wellsaddle afgesloten verzekering.
3.    Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Wellsaddle geleverde goederen, is Wellsaddle niet aansprakelijk.
4.    De klant vrijwaart Wellsaddle en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Wellsaddle geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Wellsaddle en/of door haar ingeschakelde derden.
5.    De aansprakelijkheid van Wellsaddle uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de klant (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
6.    De klant kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen twee (2) maanden na afronding van de opdracht door de klant schriftelijk aan Wellsaddle is kenbaar gemaakt.

Artikel 23. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.    Wellsaddle behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Wellsaddle toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Wellsaddle voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Wellsaddle. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Wellsaddle.
2.    Alle door Wellsaddle verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de klant, zijn te gebruiken door de klant en zijn te vermenigvuldigen door de klant ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
3.    Alle door Wellsaddle verstrekte stukken mogen niet door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellsaddle openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.
4.    Wellsaddle behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5.    De klant vrijwaart Wellsaddle voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
6.    Indien de klant aan Wellsaddle informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24. Ontbinding/beëindiging

1.    De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

  1. de klant enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
  2. Wellsaddle goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  3. de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, beslag op zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  4. de klant overgaat of besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap of overgaat of besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  5. van overlijden, indien de klant een natuurlijk persoon is;
  6. de klant bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.    Wellsaddle is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

  1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de klant en/of
  2. haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of
  3. enig door de klant aan Wellsaddle verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
  4. het op grond van artikel 15 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

3.    Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. Wellsaddle blijft tevens gerechtigd de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 25. Geheimhouding

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.    Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Wellsaddle gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wellsaddle zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wellsaddle niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 27. Algemeen

De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 28. Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2.    Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem of de in de woonplaats van de klant bevoegde rechter, naar keuze van Wellsaddle, tenzij anders is overeengekomen.
3.    Wellsaddle is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.